09A6A4D8-B163-4E92-A166-5E60BBD227F0
Manifolds

R410A

R410A

PART NO. Description
22500 2-1/2" (63.5) R410A, Manifold only
22505 2-1/2" (63.5mm) R410A, Manifold only
22525 3-1/8" (80mm) 410A, Manifold only
22531 3-1/8" (80mm) 410A w/CCLE-60 hose set
22540 3-1/8" (80mm) 410A w/CCLBV-60 hose set